Thư 7 ngày 30/4 : Đồng Quang Việt

Chủ Nhật ngày 1/5 : Đồng Quang Việt

Thư 2 ngày 2/5 : Nguyễn Hữu Tú

Thứ 3 ngày 3/5 : Đỗ Thế Chuẩn