FAQ 4. Truy cập các dịch vụ mạng như thế nào

Hỏi: Tôi đã được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng tại sao tôi không thể truy cập được một số dịch vụ từ nhà...

FAQ 5. Tại sao font tiếng Việt bị lỗi ...

Hỏi: Tại sao khi tôi đọc các bài giảng điện tử, font tiếng Việt thường bị lỗi, không đọc được, đôi khi được phần mục lục thì lại mất phần nộ...