FAQ 1. Mất mật khẩu?

Hỏi: Tôi bị mất mật khẩu truy cập vào hệ thống (LDAP, Mail, LMS, Website, Diễn đàn, ... ). Tôi phải làm thế nào để có được lại mật...

FAQ 2. Khi cần liên hệ với ai ...?

Hỏi: Tôi biết rằng khi gặp các sự cố như không vào được mạng, mất mật khẩu, ... có thể yêu cầu sự trợ giúp của Trung tâm Máy tính...

FAQ 3. Tôi được cấp tài khoản nhưng không truy cập được?

Hỏi: Tôi được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng không thể truy cập được vào mạng với tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu như đ...