Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị chưa có website (danh sách các đơn vị trong file CV gửi kèm) Đồng
kính gửi: GS. Giám đốc Mai Trọng Nhuận, PGS. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức

Theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN về việc nâng hạng website ĐHQGHN, ngày 07 tháng 3 năm 2011 Phó
Giám đốc ĐHQGHN, GS. Nguyễn Hữu Đức đã ký hướng dẫn Số 617 /HD-ĐHQGHN về việc “Hướng dẫn thực hiện
các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web của các đơn vị trong ĐHQGHN”, trong đó có
việc xây dựng website theo tên miền vnu.edu.vn phải hoàn thành trước ngày 15/5/2011.

Trước khi các đơn vị chưa có website chính thức tiến hành làm các trang web cho đơn vị mình, Trung
tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin tiến hành tạo tên miền và thiết kế, cũng như hosting tạm thời các
website của các đơn vị trên máy chủ của ĐHQGHN. Khi các đơn vị xây dựng website mới sẽ thay thế
cho các website này.

Cụ thể tên miền và mẫu website cho các đơn vị như trong phụ lục gửi kèm (trong các mẫu này có phân
chia mẫu website theo: 1) Các đơn vị nghiên cứu/đào tạo; 2) Các đơn vị phục vụ; 3) Tổ chức đoàn
thể và Quỹ KHPT).

Kính đề nghị các đơn vị chưa có website và có tên trong danh sách này thực hiện các việc sau:

1.    Gửi phản hồi về việc đồng ý hoặc thông tin cần điều chỉnh tên miền đã được Trung tâm UD CNTT
tạm thời tạo như trong phụ lục gửi kèm;

2.    Chuẩn bị nội dung thông tin cho các menu, logo trên website và gửi cho Trung tâm UD CNTT theo
địa chỉ vnunet@vnu.edu.vn trước ngày 08/05/2011 để Trung tâm Ứng dụng CNTT đưa lên trang web của
các đơn vị nêu trên;

3.    Cứ cán bộ trực tiếp phối hợp với Trung tâm UD CNTT để đưa các nội dung lên website trước ngày
12/5/2011. Thời gian còn lại để khắc phục lỗi.

Đơn vị nào trong danh sách nêu trên đã có website thì đề nghị báo cho Trung tâm UD CNTT được biết
địa chỉ website để phối hợp đưa vào hệ thống tên miền do ĐHQGHN quản lý.

Công văn do Trung tâm UD CNTT gửi các đơn vị đang trên đường đến địa chỉ người nhận.

Thông tin liên hệ với Trung tâm UD CNTT: Tel: 04-85875910 hoặc 04-3.7547880, địa chỉ email:
vnunet@vnu.edu.vn).

Trân trọng.
Trung tâm UD CNTT
-----------------------------------
STT    Tên đơn vị                                                                    Tên miền TT UD CNTT
dự kiến cấp
A    CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU/ĐÀO TẠO
1.           Khoa Y Dược:                                                       FMP.vnu.edu.vn
2.           Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ:                          CWS.vnu.edu.vn
3.           Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu       ICGCR.vnu.edu.vn
4.           Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học: BAVI.vnu.edu.vn
5.           Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo                       AMAIR.vnu.edu.vn
6.           Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh               QPAN.vnu.edu.vn
7.           Trung tâm Nghiên cứu Đô thị                              CUS.vnu.edu.vn

B    CÁC ĐƠN VỊ PHỤC VỤ

8.           Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội                       NXB.vnu.edu.vn
9.       Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội                                       NHAIN.vnu.edu.vn
10.       Ban Quản lý và phát triển dự án                                       BPMD.vnu.edu.vn